Statut szkoły


PODSTAWA PRAWNA


Statut opracowany został w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 2572, z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600 z późn. zm.).
3. Konwencję o Prawach Dziecka - ratyfikowaną przez Polskę 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. nr120, poz.526 i 527 z 1991r.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 z 2001 r., poz. 624 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. nr 36, poz.155 i Dz.U.nr83, poz.390 z 1993r.).
10. Konstytucja RP.
11. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ.

Rozdział I


PRZEPISY OGÓLNE
Ilekroć w statucie jest mowa o:
 • ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty wymienioną w ust. 1,
 • organach - należy przez to rozumieć organy wymienione w rozdziale V,
 • dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 • rodzicach dziecka - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka,
 • szkole - należy przez to rozumieć wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia szkolne oraz teren ograniczony ogrodzeniem zewnętrznym.
 • § 1.
  1. Szkoła nosi nazwę - Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu.
  2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.
  3. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski mogą wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odebranie nadanego imienia.
  4. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Pułkownika Marcina Borelowskiego oznaczony numerem 12 położony w obrębie 28 na działce nr 14/4.
  § 2.
  1. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Przemyśl.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
  2a. Nadzór pedagogiczny polega na:
  1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
  2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
  3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.”
  3. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i dzieli się na cykle edukacyjne: pierwszy w klasach I-III i drugi w klasach IV-VI.

  Rozdział II


  CELE I ZADANIA SZKOŁY
  § 3.
  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:
  a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
  b) integrację przekazywanej wiedzy,
  c) naukę języka obcego w klasach młodszych,
  d) udział w konkursach przedmiotowych,
  e) uczestnictwo w życiu kulturalnym,
  f) przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych.
  2) Umożliwia absolwentom dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym poprzez:
  a) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
  b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
  3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
  a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
  b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
  c) realizowanie zadań programu wychowawczego szkoły.
  4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
  a) pracę pedagoga szkolnego i psychologa wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracą z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  b) zorganizowanie zajęć świetlicowych,
  c) umożliwienie spożywania posiłków,
  d) zapomogi i stypendia,
  e) łamanie barier architektonicznych,
  f) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  g) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
  h) prowadzenie zajęć logopedycznych,
  i) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
  Zajęcia i działania, o których mowa wyżej, prowadzone są w miarę posiadanych środków finansowych.
  5) Przeprowadza sprawdzian klas szóstych oraz ewentualnie sprawdzian próbny, zgodnie z procedurami opracowanymi przez CKE oraz OKE.
  6) W miarę posiadanych środków finansowych, szkoła prowadzi klasy o poszerzonym programie wychowania fizycznego. Program ten uwzględnia zwiększony wymiar godzin wychowania fizycznego, realizowanego w tygodniowym planie lekcji oraz godzin popołudniowych, tzw. SKS. Zajęcia te są obowiązkowe.
  7) Szkoła organizuje koła przedmiotowe oraz koła zainteresowań. O rodzaju prowadzonych zajęć decyduje dyrektor, uwzględniając propozycje organów szkoły oraz możliwości kadrowe, lokalowe i finansowe szkoły.
  8) Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga szkolnego oraz umożliwia kontakt z pracownikami poradni pedagogiczno-psychologicznej.
  9) Pedagog szkolny obejmuje stałą opieką uczniów znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych, bytowych i materialnych, współpracując w tym zakresie z MOPS , organem prowadzącym oraz Sądem Rodzinnym i Nieletnich.
  1 a. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły są:
  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego
  2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
  § 4.
  1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze zgodnie z ustawą.
  2. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel realizujący zajęcia.
  3. W czasie przerw śródlekcyjnych, zarówno w budynku szkoły jak i na boisku, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący.
  4. Harmonogram dyżurów nauczycielskich opracowuje dyrektor.
  5. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, jego obowiązki w zakresie dyżurów przejmuje nauczyciel zastępujący go.
  6. W czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora kierownik grupy oraz towarzyszący mu opiekunowie.
  7. Kierownikiem grupy może być wyłącznie pracownik pedagogiczny szkoły.
  8. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
  9. Opieka nad grupą rozpoczyna się od chwili przejęcia grupy przez kierownika grupy, kończy się z chwilą rozwiązania grupy.
  10. Nauczyciele kl. I-III sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili jego przyjścia do szkoły do chwili jego wyjścia ze szkoły.
  11. W przypadku nieprzejęcia dziecka kl. I-III przez rodziców po zakończeniu zajęć szkolnych, obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy jest pozostawienie dziecka w świetlicy szkolnej lub doprowadzenie dziecka do domu.
  12. Jeżeli w domu dziecka odprowadzanego przez nauczyciela nie ma osoby dorosłej albo nauczyciel uzna, że niemożliwym jest pozostawienie dziecka osobom znajdującym się w domu, dziecko należy przekazać do policyjnej izby dziecka.
  13. Rodzice dziecka kl. I-III mogą złożyć pisemne oświadczenie wychowawcy klasy o rezygnacji z osobistego przyprowadzania i odprowadzania dziecka. W takim przypadku przepisów ust. 12 i 13 nie stosuje się.
  § 5.
  1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
  1) dyżury nauczycieli w budynku i na placu szkolnym wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim,
  2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
  3) przydzielenie jednego opiekuna: na 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów - w czasie wycieczki, na 10 uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej,
  4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
  5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III, a w szczególnych przypadkach dzieciom klas IV-VI,
  6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
  8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,
  9) utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości, 10) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
  11) różnorodności zajęć w każdym dniu,
  12) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne tych samych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i tych, których program tego wymaga.
  § 6.
  1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
  1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga i psychologa oraz realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
  2) terapię pedagogiczną, grupową dla klas I-III i indywidualną dla klas starszych dzieci z ryzyka dysleksji i dyslektycznych ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
  3) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III, a w szczególnych przypadkach dzieciom z klas IV-VI,
  4) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  5) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,
  6) dostosowanie programów nauczania do możliwości ucznia zgodnie z opinią poradni.
  § 7.
  1. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki zawarte są w „Szkolnym programie profilaktyki”, „Programie wychowawczym szkoły” oraz w oparciu o opracowanie pod nazwą „Rozwiązania systemowe w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej” i „Procedurach współpracy z rodzicami”.
  2. Współpraca rodziców i nauczycieli odbywa się przez:
  1) indywidualne kontakty - na prośbę nauczyciela lub rodzica,
  2) zebrania w szkole - zwoływane przez wychowawcę lub klasową radę rodziców,
  3) organy szkoły.
  3. Zebrania z rodzicami przeprowadza się nie rzadziej jak raz na kwartał.
  § 8.
  1. Opieka przedlekarska i profilaktyka zdrowotna prowadzone są na terenie szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
  § 9.
  1. Szkoła w ramach szkolnego programu profilaktyki dba o realizację procedur postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.
  § 10.
  1. Szkoła zapewnia uczniom warunki do realizacji zadań wynikających z ustawy z zachowaniem poszanowania ich tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
  § 11.
  1. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
  1) konflikt nauczyciel – rodzic rozwiązuje wychowawca klasy, a jeżeli to nie przynosi skutku, wicedyrektor lub dyrektor szkoły,
  2) konflikt nauczyciel - nauczyciel rozwiązuje inny poproszony o to nauczyciel, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, wicedyrektor lub dyrektor szkoły,
  3) konflikt uczeń - nauczyciel rozwiązuje wychowawca, jeżeli to nie skutkuje, pedagog szkolny, a w ostateczności wicedyrektor lub dyrektor szkoły,
  4) konflikt uczeń – uczeń rozwiązuje nauczyciel znający podłoże konfliktu, jeżeli to nie skutkuje, wychowawcy klas tych uczniów z pomocą pedagoga szkolnego, a w ostateczności wicedyrektor lub dyrektor szkoły,
  5) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna rozstrzygany jest na zebraniach rady pedagogicznej,
  6) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski rozstrzygany jest między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego,
  7) konflikt dyrektor-rada rodziców rozstrzyga się na spotkaniach rodziców z dyrektorem.

  Rozdział III


  OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
  § 12.
  1. W szkole ustala się oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne - począwszy od klasy czwartej, wg następującej skali:
  1) stopień celujący 6
  2) stopień bardzo dobry 5
  3) stopień dobry 4
  4) stopień dostateczny 3
  5) stopień dopuszczający 2
  6) stopień niedostateczny 1
  2. W klasach I-III roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, zawierającą informację na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazującą na potrzeby ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
  2a.W klasach I–III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalane są według skali 1-6.
  3. (uchylony)
  4. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala się wg następującej skali:
  1) wzorowe
  2) bardzo dobre
  3) dobre
  4) poprawne
  5) nieodpowiednie
  6) naganne
  5. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.
  6. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
  7. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, a ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
  8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się opinię poradni psychologiczno– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  9. (uchylony)
  10. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  11. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
  13. Nauczyciel uzasadnia każdą wystawioną uczniowi ocenę.
  14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
  14a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć technicznych i muzyki nauczyciele biorą przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, a w przypadku oceny z wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
  16. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
  17. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  18. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
  19. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę zaokrągla się do liczby całkowitej w górę.
  § 13.
  1. Nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną lub roczną poszczególni nauczyciele informują ucznia, a za pośrednictwem wychowawcy klasy jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
  2. O klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciel - wychowawca informuje rodziców ucznia za pisemnym potwierdzeniem.
  3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w kalendarzu szkoły.
  4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
  5a. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
  6. Na klasyfikację końcową składają się:
  1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej , oraz
  2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych , oraz
  3) roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
  7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
  8a. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
  8b. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności wchodzą:
  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  8c. W skład komisji rozstrzygającej zastrzeżenia co do oceny z zachowania wchodzą:
  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2) wychowawca oddziału;
  3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w oddziale;
  4) pedagog;
  5) psycholog;
  6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
  7) przedstawiciel rady rodziców.
  8d. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
  9. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do sprawdzianu.
  10. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił ww. warunków powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do sprawdzianu.
  11. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w procentach na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne.
  11a.Wyniki sprawdzianu obejmują: wynik z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki) i wynik z części drugiej.
  11b. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
  1) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie głównym albo
  2) przerwał daną część sprawdzianu – przystępuje do sprawdzianu w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.
  11c. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
  11d. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły.
  11e. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu, w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
  11f. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do sprawdzianu, w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
  11g. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
  11h. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
  1) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie głównym albo
  2) przerwał daną część sprawdzianu – przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.
  11i.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu.
  Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
  § 14.
  1. Uchylony
  2. Począwszy od klasy IV uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali oceny niedostateczne z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, mogą zdawać egzaminy poprawkowe. Termin egzaminów poprawkowych wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  3. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnychmoże przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  3a. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  3b.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  3c. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
  3d.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
  3e. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
  4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Rada pedagogiczna może na prośbę rodziców ucznia wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodów nieusprawiedliwionej nieobecności.
  6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i terminach określonych tak jak dla egzaminów poprawkowych.
  7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  7a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
  7b.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  7c. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
  7d. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
  7e. Uczeń, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia tego języka, zdaje egzamin klasyfikacyjny przed komisją, w skład której dyrektor może powołać nauczyciela danego języka zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  § 15.
  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
  1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
  2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasadach oceniania zachowania.
  3.Wychowawca gromadzi dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest rodzicom na każdym spotkaniu z rodzicami i w czasie indywidualnych spotkań. Udostępnieniu podlega także dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.
  4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

  Rozdział IV


  ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
  § 16.
  1. Organami szkoły są:
  1) dyrektor szkoły,
  2) rada pedagogiczna
  3) rada rodziców
  4) samorząd uczniowski
  2. Regulamin organu i roczny plan pracy organu zatwierdza zebranie plenarne organu. Dyrektor bada zgodność regulaminu i rocznego planu z obowiązującymi przepisami i statutem szkoły.
  3. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały. Sposób zgłaszania uchwały oraz tryb jej uchwalania określa regulamin organu.
  4. Organy szkoły maja prawo żądać od dyrektora wyjaśnień w sprawach podejmowanych przez niego decyzji. Dyrektor jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w terminie 7 dni od złożenia wniosku o wyjaśnienie.
  5. Organy szkoły mają prawo żądać udostępnienia dokumentacji szkolnej w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy organu. Dyrektor jest zobowiązany do udostępnienia żądanych dokumentów w terminie do 3 dni od złożenia wniosku, o ile nie stanowi to naruszenia tajemnicy państwowej lub służbowej.
  6. W przypadku niezastosowania się do ustaleń zawartych w ust. 4 i 5 organowi szkoły przysługuje odwołanie do organu nadzorującego szkołę.
  7. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę organu, jeżeli:
  1) uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa,
  2) uchwała w warunkach szkoły jest niewykonalna,
  3) uchwała zawiera uchybienia formalne,
  4) podczas podejmowania uchwały miały miejsca uchybienia proceduralne,
  5) uchwała jest sprzeczna z interesem szkoły lub interesem innych organów działających w szkole.
  8. Zawieszając uchwałę, dyrektor zobowiązany jest w terminie do 5 dni podać przyczyny zawieszenia uchwały. Organ wydający uchwałę rozpatruje uwagi dyrektora na posiedzeniu plenarnym w trybie ustalonym w regulaminie organu.
  9. Organowi, którego uchwała została przez dyrektora zawieszona, przysługuje odwołanie, w terminie 5 dni od chwili otrzymania uzasadnienia o zawieszeniu uchwały do organu prowadzącego szkołę.
  10. Jeżeli organ nie skorzystał z możliwości zawartej w ust.9, na kolejnym zebraniu plenarnym:
  1) podejmuje uchwałę uchylającą poprzednią uchwałę,
  2) wprowadza do zawieszonej uchwały niezbędne poprawki.
  § 17.
  1. Kompetencje dyrektora szkoły:
  1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
  3) przewodniczy radzie pedagogicznej,
  4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
  5) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
  6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
  7) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szvkoły,
  8) dysponuje środkami finansowymi,
  9) opracowuje arkusz organizacyjny,
  10) dba o powierzone mienie,
  11) wydaje polecenia służbowe,
  12) nadzoruje przebieg stażu, dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  13) wydaje akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
  14) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela,
  15) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
  16) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
  17) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,
  18) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
  19) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
  20) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
  21) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
  22) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  23) zatwierdza szkolny zestaw podręczników wybranych przez nauczycieli z listy MEN,
  24) przedstawia propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w kl. IV-VI,
  25) co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu stanu budynków szkolnych.
  26) zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.44
  27) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń iinnych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie formdziałalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,
  28) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
  § 18.
  1. Kompetencje rady pedagogicznej jako organu stanowiącego i opiniującego:
  1) ustala regulamin swojej działalności,
  2) zatwierdza plany pracy szkoły,
  3) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  6) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
  7) deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
  8) wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły,
  9) opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
  10) opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
  11) opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole oraz odwołanie ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
  12) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  13) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  14) opiniuje projekt planu finansowego,
  15) opiniuje wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,
  16) wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  17) opiniuje program wychowawczy szkoły,
  18) opiniuje program profilaktyki,
  19) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,
  20) opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI,
  21) ustala średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce oraz wysokość stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, 22) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć,
  23) wybiera przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
  24) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,
  25) uchwala regulamin przyznawania tytułu Przyjaciel Szkoły,
  26) wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
  27) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
  2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
  3. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.
  § 19.
  1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybrani przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodnie z którym działa.
  4. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły.
  5. Kompetencje rady rodziców:
  1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
  2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
  3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które wydatkuje zgodnie z regulaminem.
  § 20.
  1. Kompetencje samorządu uczniowskiego:
  1) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania,
  2) reprezentuje interesy uczniów w zakresie form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad zawartych w Szkolnym Systemie Oceniania,
  3) przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
  a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  b) prawo do organizacji życia szkolnego,
  c) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  f) prawo do uzasadniania ocen przez nauczycieli.
  2. Samorząd uczniowski jest kolegialnym organem szkoły działającym w oparciu o własny regulamin zgodny ze statutem szkoły.
  § 21.
  1. W szkole może działać rada szkoły stanowiąca reprezentację rodziców i nauczycieli.
  2. Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców.
  3. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze Statutem Szkoły oraz wybiera przewodniczącego.
  4. Zebrania rady są protokołowane.

  Rozdział V


  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
  § 22.
  1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szklonego.
  2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
  3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
  4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  § 23.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 25 uczniów. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania w oparciu o program nauczania wybrany przez nauczyciela i pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
  1a.W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ustawie.
  1b.Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
  1c.Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
  1d.Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
  1e.Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować zwiększony w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  2. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
  3. Zasadniczo nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 22.
  4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
  5. W przypadku oddziałów liczących 24 lub mniej uczniów, podziału na grupy, o których mowa w ust.3, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
  6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami.
  7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
  § 24.
  1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
  § 25.
  1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
  4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia z zastrzeżeniem ust. 3.
  § 26.
  1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, nauczanie informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
  § 27.
  1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, w której przygotowuje się atrakcyjne pomoce, aktualne źródła wiedzy, wspiera uczniów w poszukiwaniu potrzebnych materiałów, pomaga nauczycielom, propaguje nowości wydawnicze.
  2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia przeznaczone na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego. Wyodrębniona czytelnia jest to część biblioteki szkolnej, w której uczeń korzysta z wydawnictw informacyjnych i czasopism, może odrabiać lekcje, przygotowywać się do konkursów przedmiotowych. W czytelni odbywają się również zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli oraz formy pracy grupowej z czytelnikami.
  3. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:
  1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
  2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
  3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
  4) organizowanie konkursów czytelniczych,
  5) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
  6) współpraca z nauczycielami szkoły,
  7) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym z wykorzystaniem komputerów i internetu,
  8) zakup, opis i oprawa książek i czasopism.
  § 28.
  1. Dla uczniów, którzy musza dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki rodzinne związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
  2. Świetlica jest czynna od godz. 6.30 do godz. 17.00. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, liczebność dzieci w grupach określają odrębne przepisy.
  3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej na zasadach określonych w regulaminie świetlicy szkolnej.
  4. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia.
  § 29.
  1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
  1) 17 sal dydaktycznych,
  2) 2 pracownie komputerowe,
  3) salę gimnastyczną z zapleczem,
  4) boisko sportowe,
  5) pomieszczenia biblioteczne,
  6) świetlicę szkolną,
  7) zaplecze kuchenne,
  8) sekretariat,
  9) 2 pokoje nauczycielskie,
  10) gabinety dyrektora i wicedyrektora,
  11) gabinet medyczny
  12) szatnie,
  13) archiwum,
  14) salę gimnastyki korekcyjnej,
  15) gabinet pedagoga szkolnego.

  Rozdział VI


  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.
  § 30.
  1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
  2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
  3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
  1) opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego nauczania przed ich dopuszczeniem do użytku w szkole,
  2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
  3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
  4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  5) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania
  7) dokonywanie ewaluacji pracy szkoły.
  § 31.
  1. W Szkole Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu dopuszcza się możliwość utworzenia 2 stanowisk wicedyrektorów. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie 2 stanowisk jest odpowiednia liczba oddziałów - minimum 10 na jednego wicedyrektora oraz możliwości finansowe szkoły.
  2. Zakres kompetencji dla wicedyrektorów:
  1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
  2) przygotowuje projekty następujących dokumentów:
  a) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
  b) kalendarz szkoły,
  3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli,
  5) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
  6) opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia i wychowania,
  7) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.
  § 32.
  1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
  1a.W szkole, może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, lub wychowawcy świetlicy.
  1b.W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
  3. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
  1) sprzątaczki
  2) konserwator
  3) woźny
  4) kucharz
  5) intendent
  6) pracownicy sezonowi.
  Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
  4. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.
  5. Dla obsługi finansowo-kadrowej tworzy się stanowisko księgowego i referenta ds. finansowo-kadrowych. Zakres czynności dla tych stanowisk opracowuje dyrektor szkoły.
  § 33.
  1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
  2. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
  3) przestrzegać zapisów statutowych,
  4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
  5) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
  6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
  7) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
  8) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
  9) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
  10) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
  11) dbać o poprawność językową uczniów,
  12) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
  13) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
  14) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
  15) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
  16) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
  17) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
  18) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
  19) realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
  20) przestrzegać tajemnicy rady pedagogicznej, nie ujawniać spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
  § 34.
  1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
  2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres trwania etapu edukacyjnego w szkole.
  3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor.
  4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów nauki na określonym etapie edukacyjnym, chyba, że rada szkoły lub rada rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
  § 35.
  1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
  2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
  2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
  1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
  2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
  3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
  4) współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i poradnią psychologicznopedagogiczną, 5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
  6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
  7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
  8) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,
  9) powiadamiać rodziców i ucznia o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru,
  10) na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych,
  11) uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich.
  3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego oraz psychologa.

  Rozdział VII


  UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
  § 36.
  1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 6 do 13 roku życia.
  1a.Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  1b. Na wniosek rodziców do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
  1c.Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu.
  1d.Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci o których mowa, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, szczegółowy zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci.
  2. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
  1) z urzędu – dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  2) uchylony
  3) na wniosek rodziców – dzieci sześcioletnie zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
  3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  4. Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się w formie elektronicznej na platformie Organu Prowadzącego.
  5. W szkole działają oddziały sportowe. Do klasy pierwszej oddziału sportowego lub do klasy wyższej niż pierwsza, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów zgodnie z wewnątrzszkolnymi procedurami rekrutacji do klas sportowych.
  6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
  7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.
  7a.W przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkołydo innej o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły.
  7b.Uczeń przechodzący z innej szkoły jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.
  7c.W przypadku przechodzenia ucznia do innej szkoły można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zbustawy o systemie oświaty.
  7d.Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach dotyczących obywateli polskich.
  8. Uczniowie, którzy ukończyli kl. VI kontynuują naukę w gimnazjum.
  § 37.
  1. Uczeń szkoły ma prawo do:
  1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
  2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
  3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  5) poszanowania swej godności,
  6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
  8) korzystania z pomocy doraźnej,
  9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  10) noszenia emblematu szkoły,
  11) nietykalności osobistej,
  12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
  13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
  14) korzystania z pomocy materialnej,
  15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
  2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
  1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
  2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  3) zmiany obuwia przy wejściu do szkoły,
  4) wystrzegania się szkodliwych nałogów,
  5) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
  6) przestrzegania zasad kultury współżycia,
  7) dbania o honor i tradycję szkoły,
  8) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
  9) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
  10) podporządkowania się poleceniom nauczycieli w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz poleceniom nauczycieli dyżurujących w czasie przerw,
  11) godnego reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
  12) noszenia schludnego stroju z wykluczeniem bluzek na ramiączkach, zbyt krótkich spódnic i szortów,
  13) przestrzegania zakazu malowania paznokci, noszenia makijażu, eksponowania brzucha, pępka, noszenia kolczyków w takich częściach ciała jak język, brwi, nos, wargi,
  14) wyłączania telefonu komórkowego w czasie pobytu w szkole i używania go tylko w sytuacjach koniecznych za zgodą nauczyciela.
  3. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  2) wzorową postawę,
  3) wybitne osiągnięcia,
  4) wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,
  5) dzielność i odwagę.
  4. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
  5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły:
  1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
  2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  3) dyplom,
  4) nagrody rzeczowe,
  5) tytuł Primus Inter Pares,
  6) medal „Jestem przemyślaninem, jestem Europejczykiem”,
  7) stypendia za wyniki w nauce i sporcie.
  6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, przez radę rodziców lub innych ofiarodawców.
  7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
  8. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz nierespektowanie poleceń nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły, a w szczególności za:
  1) niszczenie mienia szkolnego oraz własności należącej do innych osób,
  2) kradzieże,
  3) stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej, w tym wymuszenia i pobicia,
  4) wulgarne słownictwo,
  5) palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub środków odurzających,
  6) rażące zaniedbania, niewypełnienie obowiązków szkolnych (lekceważenie obowiązków ucznia, zakłócanie pracy na lekcji, bardzo częste spóźnienia, wagary, nieodpowiedni strój, niezmienianie obuwia),
  7) brak szacunku wobec nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz innych osób,
  8) używanie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych bez zgody nauczyciela.
  9. Informację o niewłaściwym zachowaniu ucznia nauczyciel wpisuje w tzw. Zeszycie uwag dołączonym do dziennika lekcyjnego danej klasy.
  10. Ustala się następujące rodzaje kar:
  1) kary wychowawcy:
  a) upomnienie,
  b) nagana,
  c) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach klasowych,
  2) kary dyrektora:
  a) upomnienie,
  b) nagana,
  c) w szczególnych przypadkach zakaz reprezentowania szkoły w zewnętrznych konkursach, zawodach, uroczystościach,
  3) kary rady pedagogicznej:
  a) przeniesienie do równoległej klasy,
  b) wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły (za permanentne naruszanie postanowień Statutu Szkoły).
  11. O każdej z powyższych kar wychowawca informuje rodzica w terminie 2 dni od daty wymierzonej kary w formie pisemnej notatki zamieszczonej w tzw. Dzienniczku korespondencji z rodzicami. Rodzic zobowiązany jest przekazać informację zwrotną poprzez własnoręczny podpis.
  12. Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.
  13. Zasady stosowania kar:
  1) kara nie może naruszać godności osobistej ucznia,
  2) kara może być zastosowana po wyczerpaniu innych środków wychowawczych, po rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, po daniu uczniowi możliwości obrony i musi być współmierna do winy,
  3) rodzice mają prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od wymierzenia kary,
  4) rodzice mają prawo wniesienia od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły lub radę pedagogiczną do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 3 dni od wymierzenia kary,
  5) o podtrzymaniu, złagodzeniu lub cofnięciu kary wychowawca lub dyrektor powiadamia ucznia i jego rodziców na piśmie w Dzienniczku korespondencji.

  Rozdział VIII


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  § 38.
  1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Szkoła posiada sztandar oraz hymn.
  § 39.
  1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
  § 40.
  1. Dla szczególnie zasłużonych osób szkoła przyznaje tytuł „Przyjaciel Szkoły” na podstawie regulaminu uchwalonego przez radę pedagogiczną.
  § 41.
  1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest rada pedagogiczna.
  2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.
  § 42.
  1. Załącznikami do statutu są:
  1) wzór sztandaru szkoły,
  2) tekst oraz zapis nutowy melodii hymnu szkoły.
  § 43.
  1. W sprawach nieuregulowanych statutem decyzje podejmuje dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy.
  § 44.
  1. Statut jako tekst jednolity wchodzi w życie po 14 dniach od jego uchwalenia.
  2. Nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 listopada 2009r. (Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2009/2010 z dnia 23 listopada 2009r.)
  3. Nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 października 2010r. (Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2010/2011 z dnia 14 października 2010r.)
  4. Nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 listopada 2010r. (Uchwała Rady Pedagogicznej nr 7/2010/2011 z dnia 30 listopada 2010r.)
  5. Nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 marca 2012r. (Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2011/2012 z dnia 26 marca 2012r.)
  6. Nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 stycznia 2013r. (Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6/2012/2013 z dnia 18 stycznia 2013r.)
  7. Nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1 września 2015r. (Uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/2015/2016 z dnia 1 września 2015r.)

  Uchwała nr /2016/2017

  Uchwała nr /2016/2017
  z dnia
  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14
  im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu
  w sprawie zmian w Statucie Szkoły


  Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
  §1. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu wprowadza się następujące zmiany:
  1.W rozdziale „Podstawy prawne” w pkt. 1 zwrot „(Dz.U. z 2004 r. nr 2572, z późn. zm.). zastępuje się zwrotem : Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.
  2. W rozdziale I „Przepisy ogólne” zwrot „rodzicach dziecka– należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka”, uzupełnić poprzez dodanie słów:”…oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem”.
  3. Uchyla się §3 ust. 1 pkt. 1 lit. f.
  4. Uchyla się §3 ust.1 pkt 5.
  5. §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Współpraca rodziców i nauczycieli odbywa się przez:
  1) dziennik elektroniczny,
  2) indywidualne kontakty - na prośbę nauczyciela lub rodzica,
  3) zebrania w szkole - zwoływane przez wychowawcę lub klasową radę rodziców,
  4) organy szkoły.”
  6. W §12 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. W klasach IV- VI ocena zachowania jest ustalana na podstawie punktowego systemu oceniania zachowania.”
  7. W §13 ust. 1 słowo: „semestralną” zastępuje się słowem: „śródroczną”.
  8. W §13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca oddziału.”
  9. §13 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.”
  10. §13 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił ww. warunków powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.”
  11. W §13 uchyla się ustępy 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i.
  12. W §16 ust. 8 słowo: „posiedzeniu” zastępuje się słowem: „zebraniu”.
  13. §18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  14. W §33 ust. 2 pkt. 20 otrzymuje brzmienie: „20) przestrzegać tajemnicy rady pedagogicznej, z zastrzeżeniem §18 ust.4.”
  15. W §34 uchyla się ust. 3.
  16. W §36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7 do 13 roku życia.”
  17.W §36 ust. 1a zwrot: „…5 lat…” zastępuje się zwrotem: „…6 lat…”.
  18. §36 ust. 1d otrzymuje brzmienie: „Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci o których mowa w ustępach 1b i 1c organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, szczegółowy zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci.
  19. W §36 ust. 2 pkt. 1 słowo „sześcioletnie” zastępuje się słowem: „siedmioletnie”.
  20. W §36 ust. 7b usuwa się zwrot: „…lub na odpowiedni semestr…”.
  21. §36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonuje dyrektor.”
  22. W §36 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:„3a. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.”
  23. W §36 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „3b. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.”
  24. W §36 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: „3c. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.”
  25. W §36 po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: „3d. Dyrektor dokonuje odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.”
  26. W §36 po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu: „3e. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust. 3d i 3e składa się nie później niż do 31 sierpnia.”
  27. W §36 po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu: „3f. Do wniosku, o którym mowa w ust.3d i 3e rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku kalendarzowym.”
  28. §37 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9.Informację o niewłaściwym zachowaniu ucznia nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym oraz w tzw. Zeszycie uwag dołączonym do dziennika lekcyjnego danej klasy.”
  29. §37 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. O każdej z powyższych kar wychowawca informuje rodzica w terminie 2 dni od daty wymierzonej kary w formie pisemnej notatki zamieszczonej w dzienniku elektronicznym oraz w tzw. Dzienniczku korespondencji z rodzicami. Rodzic zobowiązany jest przekazać informację zwrotną poprzez dziennik elektroniczny lub własnoręczny podpis.”
  30. §37 ust. 13 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5) O podtrzymaniu, złagodzeniu lub cofnięciu kary wychowawca lub dyrektor powiadamia ucznia i jego rodziców poprzez dziennik elektroniczny oraz na piśmie w Dzienniczku korespondencji.”
  §2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
  §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodnicząca Rady Pedagogicznej


  Małgorzata Kozaczenko